Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Lkstables: Lkstables Liane van ’t Klooster, gevestigd te Achterveld.
 2. De dienstverlening: het masseren van een paard/pony met mogelijke spierproblemen; het trainen/beleren van paarden; het geven van privélessen aan ruiters/amazones.
 3. De klant: de opdrachtgever voor wie de dienstverlening conform overeenkomst tegen betaling wordt uitgevoerd.
 4. De vergoeding: de vergoeding die de klant conform de website verschuldigd is aan Lkstables voor de overeengekomen dienstverlening.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen Lkstables enerzijds en de klant anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant.

Artikel 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden

 1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Lkstables zijn bevestigd.
 2. Indien van één of meerdere bepalingen wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 3. Wanneer door Lkstables gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze algemene voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Lkstables op de directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Lkstables één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de klant hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4. Omvang van de dienstverlening

 1. De dienstverlening die Lkstables uitvoert voor de klant is mondeling of per e-mail overeengekomen.
 2. De dienstverlening massage is voor het soepel maken van de spieren, maar is geen vervanging voor goede veterinaire zorg. Lkstables stelt ook geen diagnoses.
 3. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de dienstverlening door Lkstables, zullen deze uren als vanzelfsprekend niet in rekening worden gebracht.
 4. Als Lkstables vermoedt dat zich een ander probleem voordoet dan een spierprobleem zal ze u doorsturen naar een dierenarts/paardentandarts of zadelmakerij.

Artikel 5. Verantwoordelijkheden klant

 1. De klant zal moeten zorgen voor een goede rijbak, geschikte afgedekte ruimte van minimaal 3×3 meter, schoon en droog ( dat wil zeggen geen vieze stal vol met mest) om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 2. Bij de eerste dienstverlening zal de klant aanwezig zijn, bij verdere dienstverleningen zal dit in overleg gaan.
 3. De klant zorgt ervoor dat het paard schoon en droog is en klaar staat.
 4. Na de dienstverlening zal er arbeid verricht mogen worden, conform de aanwijzingen van Lkstables.
 5. Voor een optimaal resultaat van de dienstverlening is het van belang dat de klant opdrachten en aanwijzingen van Lkstables opvolgt. Door het aangaan van de overeenkomst, verplicht de klant zich hiertoe.

Artikel 6. Annulering

 1. Annulering van een overeengekomen dienstverlening dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip van dienstverlening te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Als er geen nieuwe afspraak gemaakt wordt, is de klant 20% van de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding aan Lkstables verschuldigd.
 2. Indien annulering niet of te laat geschied, dient de klant de volledige vergoeding aan Lkstables te voldoen.

Artikel 7. Tarieven

 1. De diensten worden geleverd tegen de mondeling of per e-mail overeengekomen en op de website vermelde tarieven.

Artikel 8. Facturering en betaling

 1. De betaling geschiedt contant na afloop van de dienstverlening of per girale betaling binnen 14 dagen na de dienstverlening, tenzij ander is overeengekomen.
 2. Er is geen mogelijkheid tot terugvorderen van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Lkstables is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Lkstables kunnen worden toegerekend.
 2. Lkstables is niet aansprakelijk voor het niet slagen van de dienstverlening indien de klant zich niet aan de in artikel 5 genoemde regels houdt.
 3. Lkstables is niet aansprakelijk voor gedragsveranderingen of anderen problemen bij het paard/pony die na de behandeling tot uiting komen.
 4. Lkstables is niet aansprakelijk voor enige schade, vervolgschade, of schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door gedragingen van pony/paard tijdens of na de behandeling.
 5. Lkstables is niet aansprakelijk voor het niet slagen van de behandeling.
 6. Lkstables is niet aansprakelijk voor blessures of andere problematiek die zich voordoet tijdens of na de dienstverlening indien rederlijkerwijs kan worden aangenomen dat dit onmogelijk het gevolg kan zijn van de dienstverlening.
 7. Lkstables is niet aansprakelijk voor ongelukken tijdens de dienstverlening door toedoen van paard/pony of klant.

Artikel 10. Garantie

Lkstables garandeert de dienstverlening naar beste kunnen en conform de eisen die aan het vakmanschap kunnen worden gesteld uit te voeren maar kan niet garanderen dat een beoogd resultaat bereikt wordt. Ook indien het beoogde resultaat niet wordt bereikt, blijft de betalingsverplichting van de klant onverkort bestaan.